Ритъм

Вярваме, че най-добрият възпитател за човека е природата, а ритъмът е част от нея. Наблюдаваме ритъм, периодичност в много природни явления, в движението на планетите, във физиологията и развитието на живите същества. Може да се каже, че Космосът е изграден на основата на ритмичността, животът на Земята също. Осъзнаването на ритмичността на света около нас и на нашия физически и психически живот е важно както за собственото ни развитие, така и за работата ни като учители. Съществуват огромен брой различни видове ритми, които, „звучащи“ заедно, създават многообразието на живота. Ритъмът създава ред и организира материята, процесите, следователно е проява на известна разумност. От друга страна липсата на ритъм води до напрежение, тъга и ред болезнени състояния.

Като зрели индивиди ние изучаваме процесите и законите в природата, а като възпитатели ги прилагаме в работата си с децата, за да е по-осмислено взаимодействието ни с тях. Ритъмът е пулсът на живота, чрез който се стремим да създаваме и организираме вътрешната и външната среда, защото смятаме, че това е условие за физическо и психическо здраве. Ритъмът участва в дневния режим, има отношение към музикалните, двигателните, словесните упражнения, които използваме, към храненето, дейностите и пр.

В основата на нашата педагогическа работа стои периодизация на човешкия живот на седемгодишни цикли. Системата на слънчевото възпитание разглежда човека като съвкупност от ум, сърце и воля. Във всеки от периодите една от тези страни е водеща и това определя основните насоки и методи за работа за съответната възраст.

Първите седем години на детето са период, свързан с развитието на волята. В него то усвоява основните видове движения, опознава тялото си, достига до всяко ново знание чрез действие, правене. Това е времето, когато детето се запознава с външния свят. Развива се сетивното възприятие и то се явява основа за мисловното и емоционално израстване.
Това, че волята и тялото са водещи в този период, не означава, че чувствата и мисълта не участват. Основното въздействие следва да минава първо през тялото, сетивата, движението, действието и тогава да достига до сърцето и ума. Първоначално малкото дете има предметно мислене, след това развива образно мислене. Затова децата е добре да играят с естествени материали, да имат пряк досег с живата природа и нейните образи. Повечето деца в тази възраст са подчертано двигателно активни, което е естествено за здравото и добре развиващо се дете.

Във втория период (от седем до четиринайсет години) водеща роля има сърцето, сферата на чувствата. На преден план излизат взаимоотношенията с другите. Децата започват да разпознават по-ясно собствените си чувства, да опознават богатството им и да се учат да работят с тях. Информацията, която се поднася, трябва да бъде емоционално въздействаща, а не строго научна. Полезно и необходимо е активното общуване с всички форми на изкуството. Подходящо е да се използват притчи, легенди, истории за живота на велики личности, на успели хора. Учителят следва да бъде артист, да бъде разнообразен в проявите си, в общуването с децата, да ги увлича и чрез емоциите да ги води към знанията и прилагането им.

В третия период (до двадесет и една години), основната част от въздействието трябва да минава през ума, логичното и абстрактното мислене. Младежите се нуждаят от свобода да мислят и творят, да търсят самостоятелно решение на повече или по-малко глобални въпроси и проблеми. В този период те са идеалисти и каузите са важни за тях. Вълнува ги темата за истината и винаги са готови за дискусии. Добре е учителите да дават храна на ума им, насока към по-висши идеи и да подкрепят инициативността им.

Важно е да знаем, че редуването на тези периоди продължава до края на живота на човека – от двадесет и първата година започва отново период на волята, следва период на сърцето и т.н. Всеки може да установи в какъв период се намира, да разбере по-добре природата на вътрешните си импулси и да подбира най-адекватните методи за действие.

Има много видове природен ритъм, свързани с човека: денят и нощта, сезоните, планетните цикли и др. Всички те влияят върху живота ни по различен начин, но могат да се разгледат и като символи, което ги отнася вече и към вътрешния ни живот. Например денят е свързан с изгряването на Слънцето, със светлината, с активното начало, с посяването на семената, с будността и възможността за проявяване на силите, вложени в нас. Нощта – с тъмнината, почивката, съня, с обработването и осмислянето на преживяното и съхранението му.

Пролетта е началото на живота, през лятото всичко се развива, през есента се събират плодовете, а през зимата всичко замръзва и човек използва това, което е придобил в предишните сезони –  в годишния цикъл символично можем да видим протичането на един човешки живот. Аналогично и състоянията, през които преминава човека, могат да бъдат разгледани, като се отнесат към сезоните. Негативните състояния показват, че в нас е зима. С добрите състояния идва пролетта.

Слънцето, Луната, планетите от Слънчевата система и звездите също оказват влияние върху живота на човека, независимо от това дали той го осъзнава или не. В работата си ние имаме предвид някои от тези влияния, а знанията за въздействието на звездите и планетите „обличаме“ в приказки, игри и песни. Планетните цикли са универсални за всички хора и следват определен ритъм. Познаването на особеностите им има връзка с процеса на себепознание и самовъзпитание и може да бъде полезно за всеки, който се стреми да работи върху себе си.  

Един от най-използваните от нас видове ритъм е този на дните от седмицата, поради приложимостта му във всички посоки на възпитателния процес. Важна част от системата ни също е ритъмът на седмиците и природните елементи (огън, земя, въздух и вода). В различните раздели на нашата библиотека можете да откриете упражнения, песни, приказки, игри и описания на слънчеви занимания, които онагледяват работата ни, свързана с ритъма.

Всеки ден, всеки час, всяка минута дори, може да се използва за правене на добро. Но, както за всяко растение има повече или по-малко подходящо време да бъде посято, така и при възпитанието на децата има специални моменти, които са по-благоприятни за формирането на определени дарби, способности и качества.

Ако подходим механично, ще кажем, че няма никакво значение в кой ден каква работа ще свършим. За нас обаче дните имат различно съдържание и смисъл. Използваме ритмичен модел, изпитан в дългогодишната ни практика, който е основан върху идеята, че всеки ден е свързан с планета, цвят, тон, дейности, с органи и системи от човешкото тяло, храни, метали, минерали – т.е. дните имат свое лице. Когато знаем това и го използваме разумно, с по-малък разход на енергия ще постигаме по-голям резултат.

Най-лесният начин да Ви запознаем със спецификата на дните от седмицата е чрез два инструмента, които използваме – Слънчево колело и Таблица на съответствията. Вярваме, че всеки от Вас би открил в тях елементи, които са му по-близки и с които да работи. Уточняваме, че е задължително да се съобразяваме с възрастта на децата. Моделът е прилаган успешно и в предучилищна възраст, и в основното училище. Когато учителят се свърже с характеристиките на дните, той лесно намира как да ги отнесе към работата си, според предмета и възрастта на учениците си, като съчетава различни методи.
Слънчевото колело може да се разглежда и с децата, тъй като голяма част от информацията в него е представена чрез образи и символи. То може да бъде изработено и като интерактивно пособие в различни варианти, да бъде основа за създаването на игри.

Възпитанието е непрекъснат процес. Работата според характеристиката на всеки от дните може да съпътства целия живот на човека и да бъде полезна за него и близките му. Във всяка тема, свързана с деня, можем да намерим както лично, човешко, така и глобално измерение, като търсим начини за представяне според възрастта на децата. Задължително е те да бъдат запознати с научните измерения и открития (което подхранва Ума), но също толкова важно е темите, които разглеждаме, да ги докоснат вътрешно (т.е. да работим и със Сърцето). Подчертаваме, че е добре да избягваме механичния подход и да знаем, че една и съща задача може да бъде дадена в различен ден с различна цел и във връзка с формирането на различни качества. Също така, ако имаме импулс, възможност, идея, не е нужно да чакаме на всяка цена подходящия ден. Този инструмент дава насока, но животът иска от нас да бъдем будни, съобразителни и разумни.

Съществува система за изчисляване на планетни часове. Според нея всеки час от денонощието носи енергията на дадена планета и е подходящ за различни видове дейности. Планетните часове се проследяват с помощта на специални приложения и могат да се използват в педагогическата работа. Съобразяването на видовете дейности и занимания с планетните часове не винаги е възможно, но когато има съвпадение, може да се очакват по-добри резултати. Тъй като в обичайния вариант програмата в училище и в детската градина е предварително определена, информацията за текущия планетен час може да даде идеи за гледна точка към темата, за различни видове упражнения, задачи и т.н. Например, ако искате да организирате среща на децата с интересен и успял в своята област човек, бихте могли да използвате за това слънчевия час. Ако пък учебният Ви час е под влиянието на Марс, е добре да намерите възможност за поне едно двигателно упражнение в него.

На основата на четирите елемента – огън, земя, въздух и вода, изграждаме друг вид ритъм, който има смисъл от възпитателна гледна точка. В него е включен природен принцип – отговаря на реално съществуващи в природата и в живота на човека процеси, поради което той има органичен, а не механичен характер. Четирите елемента отговарят на посоките на света, сезоните, темпераментите, както и на четирите съзнания в човека (свръхсъзнание, подсъзнание, съзнание и самосъзнание).

От друга страна това са елементите, без които нашият живот на Земята е немислим. В древността народите са ги използвали, за да си обяснят света, в който живеят. Ако днес поставим дейностите, явленията, обектите, процесите (личностни, обществени, физиологични, природни, творчески) на основата на тези четири елемента, всички те могат да бъдат обяснени и свързани с тях.

Този ритъм работи чрез последователното редуване на елементите, като всеки от тях е определящ за една седмица. Подхождаме към учебното съдържание през призмата на съответния елемент. Стремим се голяма част от примерите, които даваме, игрите, които използваме, задачите, проектите, песните, да бъдат свързани с него. За да можем да се справим, е нужно е да познаваме проявленията на елемента, както и езика на символите, аналогиите, образите. Така намираме възможните връзки – пресечни точки между учебния материал и характеристиките на огъня, земята, въздуха или водата.

Тук ще Ви предложим нашия кръг от идеи и образи за всеки от елементите За начина на използване на този, а и на другите видове ритъм, можете да придобиете представа от разработките по конкретни теми, поместени в раздела Слънчеви занимания, както и от книгата „Ритъм“.

Избрахме да представим гледните точки към четирите елемента чрез основа, скелет за мисловни карти, които да обхващат проявленията на всеки от тях както в природата, така и в човека и неговата дейност. Можете да ги видите тук: Огън, Въздух, Вода, Земя.

Тази мрежа от понятия и образи отговаря на протичането на процеси в нашия мозък т.е. може да се счита за природен метод. Структурата, която предлагаме, само онагледява идеята за този вид ритъм и задава основните направления за мислене. Искаме да покажем, че е лесно да се намери поне една пресечна точка между четирите елемента и който и да е урок, занимание, тема, игра или друг вид възпитателно или образователно взаимодействие.

Колко и какъв вид информация ще използваме, кои аналогии ще бъдат активни, зависи изцяло от възрастовата група, с която работим и от способността ни да откриваме по-дълбока връзка между различните процеси и явления в природата и в човека. Всяко понятие в картите, които Ви предлагаме, следва да се разглежда като образ, символ и асоциация. Така то може да стане център на самостоятелна мисловна карта и от него излизат връзки към много от другите разклонения. Добре е също да се има предвид, че елементите са част от една неделима система и много от проявленията им са свързани помежду си.

Координирането на видовете ритъм – дневен, седмичен и месечен (свързан с елемента и характеристиката на астрологичния знак, през който преминава Слънцето), може да бъде много полезно и интересно. То прилича на часовник. Стрелката, показваща часовете, се движи най-бавно и това отговаря на най-дългата пулсация – месечния ритъм. Стрелката за минутите се движи по-бързо – като седмичния възпитателен ритъм, а секундарникът „отмерва“ ритъма на дните от седмицата. Те работят съвместно, без да си пречат, и водят към един общ резултат.

Всеки учител и родител е творец, който е свободен да избере как да използва природния ритъм в своята дейност. Ние вярваме, че по този начин едновременно се обогатява учебния процес, стимулира се любознателността и се подхранва висшето в човека. Важно е обаче да помним, че външните действия (всичко, което правим) имат връзка с вътрешния ни свят и затова винаги да търсим възможности за свързване на съответното занимание, дейност, информация с вътрешния живот на децата – с невидимото, нематериалното, с вълшебното. Тогава работим с мислите и чувствата. Те не могат да бъдат видяни или докоснати, но са съвсем реални. Затова търсим как децата да преживеят смисъла или съдържанието, скрити в обикновените предмети, процеси и явления, да намерим връзка с доброто в тях, което да запомнят.