Принципи

Принципите са сили, които действат в цялата природа, обхващат всички сфери на човека и на обществото, което той изгражда. Чрез тях се проявява разумността. Те дават смисъл, енергия и обгръщат цялото. Образно казано, те са системите на възпитателния организъм.

За нас основните принципи са Любов, Мъдрост и Истина.

Любовта е първият подтик на живота, мъдростта е вторият подтик, а истината – третият подтик. Всичко в света се движи благодарение на тези велики подтици. Земята, слънцето, звездите, хората, животните се движат по силата на любовта, мъдростта и истината. Те са неизменни центрове, около които всичко се върти.

Можем да преведем тези на пръв поглед философски категории, да ги направим разбираеми и приложими в ежедневието.

Всеки човек трябва да има три допирни точки: с любовта, с мъдростта и с истината. Любовта носи живот, мъдростта носи светлина и знание, а истината – свобода и условия за проява на волята. Съзнателният живот иде чрез закона на Любовта; интелигентността иде чрез закона на Мъдростта, а свободата и силата на волята – чрез закона на Истината.

Любовта ражда живота. Всичко в света живее чрез нея. Животът, здравето и развитието на човека зависят от проявата на любовта в него. Когато тя царува, смут не става и това се отнася както до вътрешния ни свят, така и до взаимоотношенията ни с другите. Любовта е сила, която преобразява човека и му дава всички възможности да развива доброто в себе си.

Любовта съдържа в себе си всички условия, всички методи, всички възможности, чрез които човешката душа може да се развие в своята пълнота. Едничка тя може да пробуди в нея скритите възможности.

За да вървим по пътя, който сме избрали, имаме нужда от светлина, а светлината е дреха, образ на принципа на Мъдростта. Мъдростта е сила, достъпна за всички хора, с която могат да се разрешат и най-трудните житейски задачи. Тя е майка на знанието. Имаме ли светлина и знание, можем да виждаме, да познаваме, да преценяваме и да вземаме разумни решения. Когато мъдростта се проявява, редът не се нарушава – тогава всички процеси в обществото и в човека са структурирани и хармонични.

Щом като Мъдростта изгрее в човешката душа, всяко нещо в ума на човека отива на своето място. Всички идеи стават ясни, определени и идват в пълна хармония.

Истината учи човека да разпознава доброто и злото, усилва волята му и му дава свобода. Тя не зависи от схващанията на различните хора, стои над тях и, ако човек успее да се освободи от ограничените си разбирания и натрупаните заблуждения, той може да се доближи до нея. За да разберем истината, имаме нужда да познаваме себе си, да знаем какви дарби и способности носим, да мислим, да чувстваме и да действаме правилно, да общуваме с добри и талантливи хора.

Истината прави човека богат, силен, учен и красив.

Истината като принцип можем да видим в плодовете на дърветата. Тя е крайният резултат, последният предел на деятелността и реализацията на всяка идея. Дървото се познава по плодовете, а човекът по делата. За човека на истината всичко е възможно. Когато истината грее, плодът цъфти и зрее.

Проявлението на тези принципи можем да открием във всички нива на възпитанието. Всеки от тях оказва своето влияние и в трите сфери на човешкото същество, но любовта най-пряко се свързва със сърцето на човека, мъдростта – с неговия ум, а истината – с волята. Мъдростта се изразява чрез методите на светлината, истината – чрез методите на силата, а любовта – чрез методите на топлината. Възрастовите периоди в развитието на човека също са свързани с тези принципи.

В музиката тонът до съответства на любовта, тонът ми – на мъдростта и тонът сол – на истината. Проявление на принципите можем да открием и в човешкото тяло. Очите имат отношение към истината, ушите – към мъдростта, устата – към любовта.Когато в дадено музикално или двигателно упражнение изпълняваме тези тонове и/или докосваме тези органи, ние се свързваме със съответните принципи и работим съзнателно с тях.

Разбира се, това са само някои примери, които не изчерпват възможностите за работа с принципите. Макар често да изглеждат далеч от ежедневните ни задачи, те всъщност дават основната насока на развитието ни и осъзнаването им би помогнало да имаме по-добри плодове като учители и родители.

Вашият коментар