Музика

Ще започнете от музиката и само така ще се облагородите и ще създадете характер.

Учителя Петър Дънов

Темата за възпитанието е винаги актуална, тъй като настоящето и бъдещето ни зависят от това, което посяваме ежедневно в нас самите, както и от това, с което подхранваме умовете и сърцата на децата. Работата ни в посоката на слънчевото възпитание е насочена към развиване и проявление на добродетелите. За да може това да се случи, са необходими условия – вътрешни и външни. Също както едно цвете, за да цъфти и да се развива, има нужда от определена почва, осветеност, влажност, така и за да може детето да прояви добродетелите, които са вложени в душата му, има нужда от подходящи педагогически условия. Музиката има важна роля в създаването на необходимата вътрешна среда.

Искат да възпитават съвременното поколение. Съвременното поколение без музика не може да се възпита. … Всичко може да положите, всички усилия и пари, и книги да пишете, но възпитание, култура да създадете, не може без музика.

Слънчевото възпитание разполага с голямо разнообразие от методи, като музиката има водеща роля в процеса на работа. Това е обусловено от разбирането, което имаме за нея – повече от изкуство, способност или продукт на човешката култура. Ето няколко опорни точки: 

 • Музиката е … принцип, върху който е изградена цялата природа, целият космос и самият човек… Природата представлява верига от форми, така свързани една с друга, че взаимно да се подпомагат, а музиката е един велик, всеобщ закон, който царува в целия Космос, в цялата Природа и осъществява връзката между тези части.
 • Музиката е една среда, в която човек е потопен. Той живее в нея и за да постъпва правилно, трябва да я възприеме вътре в себе си.
 • … музиката се препоръчва като метод за трансформиране на състоянията, за премахване на известни недъзи в човешкия живот. 
 • Човек е създаден по законите на природната музика, която е в цялата вселена. За него музиката е едно вътрешно състояние на разбирателство с Онзи, Който е направил света.
 • Ние не разглеждаме музиката като изкуство за развлечение, а като творческа енергия, като формираща сила, която лежи в основата на човешката мисъл. 

Отличителна черта на човека е, че той е мислещо същество, а между музиката и интелигентността има пряка връзка:

Между мисълта и музиката има известно съотношение. С музиката заедно в човека се събужда и мисълта. Музиката е закон вътре в човешката мисъл. Затова музиката и човешката интелигентност вървят заедно.  

Тази идея днес е подкрепена от богата изследователска дейност. Съвременните технологии дават възможност да се наблюдава въздействието на музиката върху работата на мозъка. Многобройни изследвания и експерименти доказват значимостта на заниманията с музика за развитието на човешкия мозък и за формирането на ценни личностни качества. Колкото по-рано човек започне да се занимава с музика и колкото по-продължително време работи с нея, толкова по-явни са положителните резултати в различни познавателни и социални направления. Тя е динамична сила за развитие и разширение на съзнанието и въздейства комплексно върху човека.  

Музиката е необходима за мисълта, както храната за стомаха. Без музика и хармония човек не може да мисли правилно. Щом не може да мисли правилно, той не може да има никакви постижения. Можем да кажем, че музиката е необходима за ума, за душата и за съзнанието на човека. Тя разширява съзнанието, повдига духа, облагородява душата и помага на мисълта. Музикалният човек лесно се справя с противоречията и мъчнотиите в живота си.

Може да се каже, че музиката се явява основа за формирането на всички други качества и способности, които човек притежава, и съответно е един безкраен капитал, който ни е даден.  

Музиката е врата, през която човек трябва да мине, за да му се отворят всички възможности. 

Това разбиране определя степента и посоките за приложение на музиката във възпитанието и образованието на децата. 

В слънчевото възпитание има няколко начина на представяне на човека. Според един от тях човекът е съвкупност от ум, сърце и воля, т.е. интелектуална, емоционална и поведенческа същност. Всяка проява на човека е обусловена от степента на развитие на тези три негови страни и съотношението между тях, респективно всяко педагогическо взаимодействие има връзка с тях. А какво отношение има музиката към ума, сърцето и волята?

Музиката е метод, чрез който се внасят ония елементи, които са необходими за човешката воля, за човешкото сърце, за човешкия ум. 

Съществува музика, предназначена за сърцето, за ума и за волята. Във всеки един момент можем по естествен и деликатен, незабележим начин да даваме чрез музиката енергия на една или друга от тези сфери. Как се случва това? 

Мелодията основно е свързана със сърцето, хармонията (в музикален смисъл) – с мисълта, а ритъмът има отношение към волята, т.е. поведението. Когато искаме да подсилим една от тези сфери, можем да използваме съответното средство. Същевременно съществуват мелодии и песни, както и видове ритъм (в широк смисъл, като метрична пулсация), които са свързани съответно с ума, със сърцето и с волята.  

Можем да твърдим, че музиката е най-нежният метод за възпитание. Тя не заплашва, не нагрубява, не морализира. Нейното присъствие внася хармония, неусетно дава сили, изгражда нагласи и качества, ободрява, лекува. По своето естество музиката е носител на хармония. Във всеки тон има ред и порядък, обертоновете следват точни акустични и математически съотношения. Следователно дори да прозвучи само един тон, той вече е носител на хармонията и действа структуриращо. Когато наситим с хармония съзнанието на човек, има по-голяма вероятност той да бъде здрав, умен, богат и добър.

Според Учителя Петър Дънов всеки тон се явява носител на конкретни качества. Той е свързан с определен цвят, с процеси във физическото и психическото развитие, с дейности и добродетели. Например:

 • Тонът До е основният тон на любовта на физическия свят, на живота. В него има заряд, вътрешно напрежение. Свързан е с червения цвят. Отговаря на процеса на посяване на семето в земята, има отношение към процесите на подсъзнанието.
 • Тонът Ре е свързан с оранжевия цвят, с излизането от ограничителните условия и движение нагоре. Отговаря на покълването на семенцето. Дава индивидуализация и свобода. 
 • Тонът Ми е свързан с жълтия цвят, с белите дробове. Той има отношение към човешката мисъл.

Тези съответствия се използват, за да подсилят въздействието, което сме избрали. Ако ги познаваме, можем да използваме съзнателно конкретен тон, за да подкрепим детето при някакъв дефицит или трудност (с концентрацията, със здравето, с емоциите и взаимоотношенията) или при изграждане на определени модели на поведение. Разбира се, подходът най-често е комплексен и включва както отделни тонове, така и мелодии в съответната тоналност, песни с подходящо съдържание, музикални упражнения с движения, с отделни звуци, срички, думи, изрази, ритмични упражнения, дихателни и гимнастически упражнения с музика, а също и много други методи (използване на цветове, хранене, работа с природните сили и пр.). 

Чрез музиката ние акордираме, настройваме вътрешния свят на детето. Ако една цигулка или пиано не са настроени, музиката, изпълнена от тях, ще бъде фалшива, нестройна и дразнеща. Така е и с човек, който не е акордирал своя вътрешен свят. Неговите мисли, чувства и действия ще бъдат дразнещи, предизвикващи, отблъскващи. За разлика от възрастния, детето няма все още развити способности за себенаблюдение и себеосъзнаване и не знае как да се справи с появилата се в него в даден момент дисхармония. Затова е важно музиката да присъства в живота му от най-ранна възраст – в семейството, в детската градина и в училището. Важно е също чрез каква музика го акордираме, защото това показва какъв човек искаме да възпитаме – с какви ценности, емоции, морал, интелект и т.н. Както от храната, с която се храним, зависи нашето физическо здраве, така и нашето психическо здраве зависи от музиката в нас и около нас. 

Както светлината, така и музиката е храна за човешката душа.

Детето през цялото време е потопено във звукова среда, а качеството на тази среда зависи от възрастните. Това се отнася и за музиката, която децата изпълняват. Те обичат да пеят и присъстват цялостно в песента, идентифицират се с нея, попиват посланията ѝ. Затова музикалното и смислово-идейното съдържание на песните за деца е изключително важно.

Един извор като тече се чисти, човек като пее също

В пеенето като процес присъстват две измерения – предаване на идейното съдържание на творбата и самият акт на възпроизвеждане (пеене). Развитието на човешкия глас е важно, но то има и друга цел освен чисто музикалната. Гласът е свързан с творческото начало в човека, с възможността му да се изразява. Колкото по-развит е той, толкова по-разнообразни и фини чувства и идеи ще може да изрази. 

Важно значение за развитието на децата (а и на възрастните) има не само пеенето, а и свиренето на музикални инструменти.

За да свири човек умът му трябва вече да работи. 

Доброто свирене е в състояние да подобри нещата, да премахне мъчнотиите и противоречията в пътя на всеки човек.

Заниманията с музикални инструменти е още един път, по който музиката работи върху качествата на детето, помага му да се развива и да изявява най-доброто у себе си. При това е важно не само соловото, но и ансамбловото свирене, защото то формира качества и умения, необходими в съвременния свят.

Той ще свири на един от инструментите в оркестъра, но ще чака да дойде времето му. Не може той да свири, когато пожелае, но ще се вслушва, кога ще дойде определеното за него време. До това време ще слуша, как свирят другите.

Развиването на музикалността като самоцел е механично по своята същност. Ако си поставим за цел чрез работата върху музикалните способности да помогнем за интелектуално и емоционално израстване, за усъвършенстване на адаптивността, мисловността, справянето с трудности, за развитие на творческия потенциал, тогава въздействието е органично – музиката започва да организира вътрешните процеси. Когато развитието на музикалността е с цел да се проявят вложените в децата добродетели, това вече е психично разбиране и въздействие. Музикалността за нас се явява всеобхватно понятие, ориентирано към по-висш идеал.

Под музикалност аз разбирам вътрешният стремеж на душата към възвишеното. 

Тя се търси и открива във всички области на човешкото проявление – в храненето, в общуването, поведението, чувствата, мисленето, дишането… Целта на развитието на музикалността е възстановяването на хармонията в човека. 

В музикалната работа с деца и ученици според слънчевото възпитание присъстват всички основни задачи на традиционното обучение, но има и някои различия и допълнения, които произтичат от всичко, казано дотук: 

 • Развитието на музикалните способности и всички музикални дейности имат за цел създаването на условия за проявлението на добродетелите. Можем да го кажем и по друг начин – целта на музиката е да разшири съзнанието и да създаде подходяща вътрешна среда, така че душата да се проявява свободно. 
 • Имаме идеал, спрямо който се подбира много внимателно музиката, предлагана на децата. В името на възпитанието чрез положителното се търси единство между музика и текст, образи, картини и идеи, носещи определено послание.
 • Различното разбиране за значението на тоновете, за смисъла на понятия като мажор, минор, мелодия, хармония, ритъм и т.н., внася различно вътрешно съдържание дори и в най-обикновените музикални упражнения. 
 • Музиката е свързана с цветовете, дните от седмицата, качества и добродетели.
 • Важно място заема и темата за връзката с природата. Добре е децата да слушат песента на щурците, на птиците, ромоленето на ручеите, гласът на вятъра. Природата е най-добрият учител и всички образи, вкл. и звукови, които можем да възприемем от нея, са символи. Чрез тях работим с едно невидимо съдържание, което душата разбира. 
 • Музиката е част от цялостния живот на детето, тя не се случва само в заниманието/часа по музика, а намира по естествен начин място и във всички други дейности. Използва се като метод за концентрация, за релаксация, за трансформиране на състояния и пр. 

По-далечна цел за нас е създаването на нова култура, основана на принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. За да се случи това, имаме нужда от ново възпитание, а в основата му стои музиката. Новата култура може да се изгражда само от хора, които пеят и свирят, защото:

Под думата „пеене“ разбирам един човек, който правилно мисли, а под думата „свирене“ разбирам човек, който може да свърши нещо на земята.

Вашият коментар