Политика за поверителност

I. ОБХВАТ

Целта на настоящата Политика за поверителност е да предостави на нашите потребители в качеството им на субекти на данни („Потребители“) необходимата информация относно обработването на техните лични данни, което „ТриЗвучие“ ЕООД („Ние“) осъществяваме чрез настоящата интернет страница и онлайн магазин www.sladkomedeno.bg („Платформата“).

Приемаме, че ако използват Платформата, Потребителите са се запознали със съдържанието на настоящата Политика за поверителност. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме нейното съдържание, актуалната версия на което е винаги наличнa на Платформата.

 II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящата Политика за поверителност, следните термини са употребени със следните значения:

  1. Платформа: уебсайтът и онлайн магазинът, достъпни на следния домейн: www.sladkomedeno.bg
  2. Субект на данни: всяко физическо лице, което е идентифицирано или пряко или непряко идентифицируемо въз основа на неговите лични данни;
  3. Лични данни: всяка информация, свързана с определен Субект на данни;
  4. Администратор: определя целите и средствата за обработването на лични данни на Субектите на данни и/или целите и средствата за това обработване са нормативно определени и вменени;
  5. Обработване: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, изтегляне, консултиране, употреба, разкриване чрез пренасяне, разпространение или друг начин за осъществяване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни;
  6. Съгласие: всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на Субекта на данни, чрез изявление или ясно утвърждаващо действие, което изразява съгласието му за обработването на личните му данни изобщо или само за конкретни операции; 
  7. Договор от разстояние: e всеки договор, сключен между “ТриЗвучие” ЕООД и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние, каквато е Платформата;
  8. Предаване: разкриването на данни в трета държава или международна организация извън ЕС;
  9. Приложимо законодателство: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, както и всички нормативни актове, от които произтичат задължения за съхраняване или обработване на лични данни.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Име: „ТриЗвучие“ ЕООД

ЕИК BG 205702995, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Самоков“ 78, бл.305, ап.82

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Акад. Никола Обрешков“ 8а, Детски център „Сладко медено“

телефон за контакт: 0889421300

имейл:  sladkomedeno123@gmail.com